Статут Асоціації 2001 року (архів)

Зареєстрована Мін’юстом України 31 липня 2001 року (свідоцтво № 1662) як Всеукраїнська громадська організація.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Асоціація дитячих офтальмологів України (далі за текстом Статуту - Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка на основі єдності інтересів та за професійною ознакою об‘єднує фахівців України, зайнятих практичною, педагогічною та науково-дослідною діяльністю в галузі офтальмології та суміжних дисциплін.
 2. Асоціація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.
 3. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, символіку, кутовий i простий штампи, а також інші необхiднi реквiзити, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється в установленому законом порядку.Діяльність Асоціації поширюється на територію України. Асоціація може створювати місцеві осередки на території України.
 4. Місцем знаходження керівних органів Асоціації є: вул. Щорса, 26, м. Київ, Україна.
 5. Повне найменування Асоціації:
 6. українською мовою: Асоціація дитячих офтальмологів України;

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

 1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння науковому і практичному розв‘язанню сучасних проблем медичного обслуговування населення, підвищення рівня кваліфікації та захист соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.
 2. Основними завданнями Асоціації є:
  • сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку медичного обслуговування дітей, які страждають на захворювання очей, визначенню загальної політики з цих питань;
  • вивчення сучасних досягнень в галузі офтальмології;
  • сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров‘я дітей;
 3. Для здійснення статутних завдань Асоціація в установленому порядку може:
  • пропагандувати профілактичні напрями в охороні здоров‘я дітей, які страждають на захворювання очей та зниження рівня захворюваності;
  • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських організаціях;
  • сприяти розробці нових підходів до системи навчання офтальмологів, їх післядипломної підготовки з метою підвищення їх професійної компетенції;
  • інформувати членів Асоціації з питань проведення і виконання наукових і практичних досліджень, брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем офтальмології, в організації рецензування і захисту результатів закінчених робіт;
  • брати участь у проведенні громадських експертиз, спеціалізованих виставок, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в офтальмології;
  • брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, та інших заходах в Україні та за її межами;
  • організовувати та проводити семінари, конкурси, преміювання та інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;
  • організовувати громадське піклування про пенсіонерів-офтальмологів ( за віком та інвалідів праці), допомагати лікарням;
  • сприяти розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров‘я дітей, співробітництву з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами, у тому числі з країн СНД;
  • співпрацювати з іншими громадськими і державними організаціями в Україні, які займаються охороною здоров‘я дітей;
  • створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством;
  • засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян;
  • вносити пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація має індивідуальне, колективне та почесне членство.
 2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути офтальмологи України, а також лікарі і інші спеціалісти з вищою освітою – науковці, науково-педагогічні та інші працівники, зайняті в галузі офтальмології, які проробили за цим фахом не менше року.
 3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, які розподіляють мету та завдання Асоціації та беруть участь у діяльності Асоціації. Колективні члени реалізують свої права через своїх членів.
 4. Прийняття членів до Асоціації здійснюється за рішенням Правління Асоціації чи керівними органами місцевого відділення Асоціації на підставі письмової заяви громадян (індивідуальний член) або рішення трудового колективу (колективний член) і після сплати вступного внеску.
 5. Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квіток, зразок якого затверджується Правлінням.
 6. Виключення з членів Асоціації здійснює Правління своїм рішенням, а також за рішенням Загальних Зборів місцевого відділення Асоціації, де він перебуває, на підставі письмової заяви або в разі невиконання членом організації вимог пп. 4.2 цього Статуту. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням в присутності того, хто виключається, а при ухиленні від явки – в його відсутності. При виході зі складу Асоціації або виведенні з її членів вступні внески не повертаються.
 7. Правління Асоціації має право приймати рішення більшістю голосів при відкритому голосуванні про надання звання Почесного члена Асоціації особам (юридичним або фізичним), які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Почесними членами можуть бути як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, лікарі, громадські діячі. Почесним членам Асоціації надається диплом єдиного зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу. Вони не сплачують членські внески, не можуть обиратися до складу керівних і контрольних органів.

ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

 1. Члени Асоціації мають право:
  • обирати і бути обраними до керівних, контрольних органів Асоціації;
  • приймати участь у Конгресі і у вирішенні питань у відповідності з порядком денним Конгресу;
  • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, які входять у сферу діяльності Асоціації;
  • отримувати вичерпну інформацію про діяльність Асоціації;
  • без обмежень користуватися послугами, що надає Асоціація, а також користуватися підтримкою і використовувати всі види діяльності Асоціації у своїй власній роботі;
  • бути членом інших громадських організацій;
  • оскаржувати своє виведення з членів Асоціації.
 2. Члени Асоціації зобов`язані:
  • сплачувати членські внески;
  • дотримуватися положень Статуту та виконувати рішення, які приймаються її керівними органами;
  • виконувати прийняті на себе обов`язки по відношенню до Асоціації;
  • сприяти Асоціації при реалізації нею своєї Статутної діяльності;
  • в разі необхідності особисто приймати участь в підготовці заходів, що здійснює Асоціація.

СТРУКТУРА ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

 1. Основою Асоціації є місцеві відділення Асоціації, які в своїй діяльності керуються цим Статутом та мають свої Положення, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Асоціації. Для набуття прав юридичної особи місцеві відділення Асоціації повинні зареєструватися в установленому законом порядку. Місцеві відділення без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.
 2. Вищим керівним органом Асоціації є Конгрес, який скликається Правлінням Асоціації не рідше одного разу на чотири роки. Про скликання та програму Конгресу оголошується не пізніше, ніж за 6 місяців до строку його проведення. Норми представництва та порядок виборів делегатів на Конгрес встановлюється Правлінням Асоціації.
 3. Черговий Конгрес може скликатися Правлінням Асоціації за його ініціативою або на вимогу ніж 1/3 місцевих відділень Асоціації. Позачерговий Конгрес скликається в разі необхідності на вимогу членів, якщо вони складають не менше 30 (тридцяти)% всіх членів організації або на вимогу Голови правління, Правління Асоціації або Ревізійної комісії.
 4. Конгрес вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів (делегатів). Голосування на Конгресі проводиться відкрито, якщо інше не встановлено Конгресом. Рішення на Конгресі приймаються простою більшістю голосів.
 5. До виключної компетенції Конгресу входить:
  • прийняття Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень;
  • визначення основних напрямків діяльності Асоціації і затвердження її планів і звітів про їх виконання;
  • обрання та відкликання Голови правління, членів Правління і Ревізійної комісії;
  • прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
  • розгляд звітів Голови правління, Правління та доповіді ревізійної комісії та заслуховує звіт редколегії друкарського органу Асоціації;
  • реалізує право власності на кошти та майно Асоціації;
  • заслуховування та обговорення наукових доповідей;
  • розв‘язує інші питання, пов‘язані з діяльністю Асоціації.
 6. Про проведення Конгресу його члени повідомляються персонально.
 7. Інші питання проведення Конгресу мають бути відображені в Регламенті.
 8. Правління є керівним органом на період між Конгресами.
 9. Правління складається з 7 осіб та обирається на Конгресі за поданням Головою правління Асоціації терміном на 4 роки.
 10. Правління очолює Голова правління, який обирається Конгресом прямим загальним таємним голосуванням терміном на 4 роки.
 11. Правління Асоціації :
  • скликає чергові та позачергові Конгреси;
  • складає порядок денний Конгресу;
  • контролює виконання рішень, які були прийняті на Конгресі;
  • встановлює розміри вступних і щорічних внесків;
  • приймає рішення про вступ та виключення з членів Асоціації;
  • приймає рішення про створення місцевих осередків, затверджує їх Положення;
  • приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій, підприємств з правами юридичної особи та затверджує їх Статути;
  • затверджує штатний розклад Асоціації;
  • розв`язує інші питання, що відповідають статутним завданням Асоціації.
 12. Правління проводить свої засідання не менш як один раз у місяць. Правління може також скликатися на вимогу Голови правління в разі необхідності. Рішення Правління приймаються при умові участі у роботі більше половини списочного складу членів, якщо за них проголосувало більше половини від числа присутніх. Якщо при прийнятті рішення виникає спір, то голос Голови правління є вирішальним.
 13. Голова правління Асоціації:
  • очолює Асоціацію та Правління Асоціації;
  • головує на засіданнях Конгресу та Правління Асоціації;
  • пропонує Конгресу кандидатів у члени Правління;
  • представляє Асоціацію в її стосунках з державними і громадськими організаціями, з міжнародною федерацією та Європейською Асоціацією лікарів-офтальмологів та іншими міжнародними організаціями;
  • є розпорядником коштів та майна Асоціації згідно рішень Конгресу та Правління;
  • приймає рішення з питань поточної діяльності Асоціації та контролює виконання цих рішень уповноваженою особою;
  • укладає угоди від імені Асоціації;
  • має право підпису фінансових документів як перша особа;
  • приймає на роботу та звільняє працівників штатного апарату Асоціації;
  • готує доповіді про результати діяльності Асоціації;
  • звітує Конгресу про звітний період.
 14. Віце-голова правління обирається Правлінням за поданням Голові правління з числа членів Правління. Віце-голова правління очолює Асоціацію та Правління в разі відсутності Голови правління з будь-яких причин та на цей період має всі права і обов`язки, які має Голова правління, включаючи право підпису фінансових документів. Віце-голова правління має право виконувати будь-які повноваження Голови правління за його особистим дорученням.
 15. Виконавчий директор приймається та звільняється з посади Головою правління Асоціації на підставі трудового контракту, яким регулюються також умови праці та його оплати. Виконавчий директор підзвітний тільки Голові правління Асоціації. Виконавчий директор Асоціації керує повсякденною фінансово-господарською діяльністю за розпорядженням Голови правління Асоціації.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

 1. Контроль за діяльністю Асоціації здійснює ревізійна комісія в складі не менше 3-х осіб. Ревізійна комісія Асоціації в складі Голови, секретаря та членів комісії обираються Конгресом з числа членів Асоціації терміном на 4 роки та діє у відповідності з положенням, затвердженим Конгресом та здійснює контроль за додержанням статутних норм, організаційної, адміністративно-територіальної та фінансової діяльності Асоціації, звітуючи про результати своєї роботи на черговому Конгресі.
 2. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Голова правління та Головний бухгалтер Асоціації.
 3. Посадові особи і працівники Асоціації зобов‘язані представляти Ревізійній Комісії всі документи, необхідні для проведення перевірок.
 4. Для перевірок ревізійна комісія може залучати незалежних аудиторів (аудиторську фірму).

МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її Статутної діяльності.
 2. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою у встановленому порядку набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.
 3. Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичних осіб.
 4. Право власності на майно Асоціації здійснює Конгрес. Господарське управління майном Асоціації здійснює Правління.
 5. Розмір членських внесків встановлюється Правлінням Асоціації.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться рішенням Конгресу Асоціації, яке приймається простою більшістю голосів.
 2. Про внесення змін та доповнень до цього Статуту Асоціація повідомляє Міністерство юстиції України в 5-денний термін.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом реорганізації або ліквідації.
 2. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Конгресу, якщо за таке рішення проголосує більшість присутніх, або за рішенням суду.
 3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конгресу Асоціації. Реєстрація новоствореної структури здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 4. При реорганізації Асоціації вся сукупність цивільних прав і обов‘язків переходить до правонаступника.
 5. Кошти та майно Асоціації, в тому числі після її ліквідації не може перерозподілятися між її членами, а використовуються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі в порядку, встановленому ліквідаційною комісією, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
Design 2006