Статут Асоціації

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Конгресом Асоціації дитячих
офтальмологів України
від 19.11.2016 р. Протокол № 6

 

С Т А Т У Т
 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ
ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ»
(Ідентифікаційний код 25960959)
НОВА РЕДАКЦІЯ
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» (надалі Асоціація) є неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання співпрацювати для реалізації Статутних завдань Асоціації.

1.2. Асоціація як громадська організація об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою фахівців України, зайнятих практичною, педагогічною та науково-дослідною діяльністю в галузі офтальмології та суміжних дисциплін.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, вільного вибору території діяльності, гласності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, виборності органів, прозорості, відкритості та публічності.

1.4. Діяльність Асоціації поширюється на територію України. Асоціація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

1.5. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Може мати майно, самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням, кутовий і простий штампи, бланки, символіку, а також інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються її Правлінням. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку. Асоціація має права та несе відповідні обов’язки, укладає договори, має розрахунковий та інші рахунки, в тому числі й валютний в установах банків, може виступати позивачем та відповідачем в суді та третейському суді.

1.6. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

1.7. Повне найменування Асоціації:

– українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ»;

– російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АСОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ОФТАЛЬМОЛОГОВ И ОПТОМЕТРИСТОВ УКРАИНЫ»;

– англійською мовою: РUBLIC ORGANIZATION «UKRAINIAN ASSOCIATION OF OPHTHALMOLOGISTS».

1.8. Скорочене найменування Асоціації:

– українською мовою: ГО «АДОУ».

– російською мовою: ОО «АДОУ».

англійською мовою: PO «UAOO».

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
2.1. Метою діяльності Асоціації є сприяння науковому і практичному розв’язанню сучасних проблем медичного обслуговування населення, підвищення рівня кваліфікації та захист соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів членів Асоціації.

2.2. Завдання та основні форми діяльності Асоціації:

2.2.1. сприяння розробці пріоритетних напрямів розвитку медичного обслуговування дітей, їх батьків та іншого дорослого населення, які страждають на захворювання очей та визначенню загальної політики з цих питань;

2.2.2. вивчення сучасних досягнень в галузі офтальмології;

2.2.3. сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань охорони здоров’я дітей та дорослого населення;

2.2.4. організація та проведення різноманітних у тому числі міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, семінарів , симпозіумів, виставок, тренінгів, інтерактивних заходів з виданням сертифікатів, дипломів та свідоцтва щодо участі у таких заходах;

2.2.5. здійснення інформаційно-роз’яснювальної діяльності для дітей та дорослого населення (у тому числі в дитячих дошкільних закладах, закладах освіти, вищих навчальних закладах), а також для лікарів, освітян та фахівців інших спеціальностей.

2.3. Для досягнення мети і завдань Асоціації проводить наступну діяльність:

2.3.1. координує діяльність членів Асоціації, спрямовану на досягнення мети та завдань Асоціації, проводить відповідні заходи;

2.3.2. підтримує законодавчі ініціативи, ініціює цікаві та перспективні починання в сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, спрямовані на реалізацію та захист громадянських, соціальних, економічних та культурних прав різних верств населення;

2.3.3. вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо покращання охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, спрямовані на реалізацію та захист громадянських, соціальних, економічних та культурних прав різних верств населення;

2.3.4. сприяє об’єднанню зусиль державних, громадських, приватних організацій та установ з іноземними організаціями, а також з установами районного, міського, обласного та всеукраїнського рівнів з метою розробки та впровадження національних та міжнародних програм і проектів в галузі охорони здоров’я, соціального захисту і культури;

2.3.5. бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації.

2.4. Для виконання мети і завдань Асоціація має право:

2.4.1. утворювати відповідно до законодавства України та його Статуту відокремлені підрозділи;

2.4.2. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до чинного законодавства України, бути позивачем у суді та третейському суді;

2.4.3. здійснювати відповідно до Закону підприємницьку діяльність безпосередньо та через створені в порядку, передбаченому Законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті Асоціації;

2.4.4. залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної підтримки діяльності Асоціації, включаючи фінансову безповоротну допомогу, благодійну допомогу, спонсорську допомогу та іншу допомогу, проводити збір добровільних внесків і пожертвувань;

2.4.5. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

2.4.6. укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до Закону громадські спілки;

2.4.7. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним зобов’язанням України;

2.4.8. представляти та захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в державних органах, органах місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

2.4.9. одержувати у порядку, визначену Законом публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади;

2.4.11. бути, відповідно до Закону, одержувачем та набувачем гуманітарної та благодійної допомоги, у тому числі у вигляді медичного та іншого обладнання, медичних засобів, медикаментів;

2.4.12. бути, відповідно до Закону, виконавцем державного замовлення;

2.4.13. створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання Статутної мети та завдань Асоціації, здійснювати господарську діяльність для виконання Статутних завдань Асоціації;

2.4.14. засновувати з метою досягнення своєї Статутної мети та завдань засоби масової інформації;

2.4.15. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати мету (завдання) Асоціації;

2.4.16. використовувати новітні технології інтернет, соціальні мережі, власний сайт та інше з метою пропагування та виконання Статутної діяльності Асоціації;

2.4.17. мати власну символіку, яка підлягає реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;

2.4.18. самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів;

2.4.19. підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, форумах, виставках, конкурсах;

2.4.20. організовувати та проводити публічні лекції, доповіді, наукові диспути з питань офтальмології та інших суміжних спеціальностей;

2.4.21. пропагувати профілактичні напрями в охороні здоров’я дітей, які страждають на захворювання очей та зниження рівня захворюваності;

2.4.22. сприяти розробці підходів до системи навчання офтальмологів, їх післядипломної підготовки з метою підвищення їх професійної компетенції;

2.4.23. вносити пропозиції щодо номенклатури, об‘єму та системи підготовки спеціалістів офтальмологічного профілю;

2.4.24. брати участь у формуванні програм та навчальних планів, здійснювати громадську експертизу підготовки кадрів офтальмологічного профілю;

2.4.25.займатися видавничою діяльністю – видавати в установленому порядку свої журнали, наукові праці, бюлетені та інші видання;

2.4.26. інформувати членів Асоціації з питань проведення і виконання наукових і практичних досліджень, брати участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій з проблем офтальмології, в організації рецензування і захисту результатів закінчених робіт;

2.4.27. брати участь у проведенні громадських експертиз, спеціалізованих висновків, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в офтальмології;

2.4.29. організовувати та проводити семінари, конкурси, здійснювати преміювання та інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;

2.4.29. організовувати та проводити семінари, конкурси, здійснювати преміювання та інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації;

2.4.30. організовувати громадське піклування про пенсіонерів-офтальмологів (за віком та інвалідів праці), допомагати лікарням (закладам охорони здоров’я) незалежно від форми власності;

2.4.31. сприяти розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я дітей та дорослого населення, співробітництву з міжнародними організаціями, вченими в громадськими діячами України та інших країн світу.

2.4.32. здійснювати інші права не заборонені Законом та вживати інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України.

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.
3.1. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які за фахом є дитячими лікарями офтальмологами, лікарями офтальмологами, оптометристами, фахівцями з корекції зору, лікарі інших спеціальностей, наукові та науково-педагогічні та інші працівники, а також спеціалісти з середньо спеціальною та вищою освітою зайняті в галузі офтальмології та громадяни, які сприяють розвитку дитячої офтальмології і дотримуються та виконують положення цього Статуту, беруть активну участь у діяльності Асоціації, виконують рішення керівних органів Асоціації.

3.2. Членство у Асоціації є добровільним.

3.3. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі особистої письмової заяви, після сплати кандидатом вступного внеску, за рішенням керівного органу відокремленого підрозділу, які подаються до Правління Асоціації або за рішенням Правління Асоціації.

3.4. Облік членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації. Права та обов’язки членів Асоціації, порядок прийому, припинення членства та обліку членів Асоціації визначаються в Положенні про членство, яке затверджується Правлінням Асоціації.

3.5. Документом, що засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням Асоціації.

3.6. Членство в Асоціації припиняється:

3.6.1. За власним бажанням;

3.6.2. У випадках порушення вимог цього Статуту;

3.6.3. У разі визнання члена Асоціації недієздатним або обмежено дієздатним;

3.6.4. У разі смерті або оголошенням особи померлою.

3.7. Рішення про припинення членства приймається Правлінням Асоціації.

3.8. З підстав, передбачених пунктом 3.6.2 цього Статуту, рішення про припинення членства приймається на засіданні Правління Асоціації за яке повинні проголосувати 2/3 членів.

3.9. Рішення керівного органу відокремленого підрозділу про відмову в прийнятті до членів Асоціації може бути оскаржене до Правління Асоціації, рішення Правління Асоціації про відмову в прийнятті до членів Асоціації або про припинення членства може бути оскаржене до Конгресу Асоціації.

3.10. Члени Асоціації мають право:

3.10.1. брати участь в Статутній діяльності та заходах Асоціації;

3.10.2. вносити на розгляд Правління та Конгресу пропозиції та заяви;

3.10.3. вносити на обговорення Правління та Конгресу питання, що стосуються діяльності Асоціації та його органів, у тому числі клопотання щодо прийому або припинення членства у Асоціації;

3.10.4. у порядку, визначеному Статутом, брати участь у Конгресі, обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

3.10.5. отримувати інформацію від керівних органів Асоціації про діяльність Асоціації та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;

3.10.6. брати участь в обговоренні будь-яких питань стосовно прав і обов’язків членів Асоціації;

3.10.7. отримувати організаційну, консультативну і методичну допомогу, без обмежень користуватися послугами, що надає Асоціація, а також користуватися підтримкою і використовувати всі види діяльності Асоціації у своїй власній роботі;

3.10.8. у будь-який момент добровільно припинити членство в Асоціації;

3.10.9. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Асоціації за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

3.10.10. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Асоціації.

3.11. Члени Асоціації зобов’язані:

3.11.1. виконувати вимоги Статуту Асоціації, рішення Правління та Конгресу Асоціації, у відповідності з рішеннями Правління Асоціації виконувати взяті на себе зобов’язання;

3.11.2. сплачувати членські внески у встановленому розмірі та строк;

3.11.3. брати активну участь у досягненні мети Асоціації та сприяти виконанню його Статутних завдань;

3.11.4. пропагувати ідеї, мету, Статутні завдання і діяльність Асоціації;

3.11.5. не вчиняти дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Асоціації;

3.11.6. сприяти підвищенню авторитету та престижу Асоціації, ефективності її діяльності;

3.11.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

3.12. Почесними членами Асоціації можуть бути вчені, лікарі, громадські діячі України та інших країн, які внесли значний вклад у будь-якому вигляді на користь Асоціації. Рішення про надання звання Почесного члена Асоціації приймається Правлінням Асоціації шляхом відкритого голосування, більшістю голосів. Почесним членам Асоціації видається диплом встановленого зразка. Почесні члени мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях Асоціації з правом дорадчого голосу. Почесні члени не сплачують членські внески не можуть обиратися до складу керівних, контрольних органів Асоціації.

4. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ.
4.1. З метою поширення своєї діяльності Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України та діють з метою виконання Статутної мети та завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі.

4.2. Відокремлений підрозділ Асоціації не має статусу юридичної особи.

4.3. Відокремлений підрозділ Асоціації створюється за рішенням Правління Асоціації. Керівники відокремлених підрозділів обираються та переобираються за рішенням Правління Асоціації.

4.4. Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Конгресу та Правління Асоціації.

4.5. Положення про відокремлений підрозділ не може суперечити нормам цього Статуту.

4.6. Зміни та доповнення до Положення про відокремлений підрозділ приймаються та затверджуються Правлінням Асоціації, яке може за власною ініціативою вносити зміни до Положення про відокремлений підрозділ.

4.7. Відокремлені підрозділи за рішенням Правління Асоціації можуть наділятися окремими функціями щодо управління коштами та іншим майном.

4.8. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються Асоціації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ.
5.1. Керівними органами Асоціації є:

– Конгрес ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» (скорочено Конгрес ГО «АДОУ»);

– Правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» (скорочено Правління ГО «АДОУ»);

– Голова правління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» (скорочено Голова правління ГО «АДОУ»);

– Виконавчий директор ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» (скорочено Виконавчий директор ГО «АДОУ»);

– Ревізійна комісія ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ОФТАЛЬМОЛОГІВ ТА ОПТОМЕТРИСТІВ УКРАЇНИ» (скорочено ревізійна комісія ГО «АДОУ»).

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конгрес ГО «АДОУ» (надалі Конгрес, Конгрес Асоціації).

5.3. Конгрес Асоціації компетентний вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Асоціації.

5.4. Конгрес Асоціації скликається не рідше ніж 1 раз на чотири роки. Конгрес Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 делегованих представників. Рішення на Конгресі Асоціації приймаються простою більшістю голосів присутніх, крім рішень про внесення змін до Статуту, припинення діяльності Асоціації, використання коштів та майна Асоціації на суму більше 50 % вартості майна Асоціації, за які мають проголосувати не менше 3/4 присутніх на Конгресі Асоціації. Делегат Конгресу Асоціації не може передавати свій голос іншим та має лише один голос. Усі рішення Конгресу Асоціації приймаються шляхом відкритого голосування. На Конгресі Асоціації ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем Конгресу. Головує на Конгресі Асоціації Голова правління Асоціації або, за його відсутності, заступник Голови правління Асоціації. За рівного розподілу голосів Головуючий Конгресу Асоціації має вирішальний голос.

5.5. До виключної компетенції Конгресу Асоціації належать питання щодо:

5.5.1. затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього;

5.5.2. визначення основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження її планів, звітів про їх виконання;

5.5.3. затвердження складу Правління та Ревізійної комісії Асоціації;

5.5.4. обрання та припинення повноважень членів Правління Асоціації;

5.5.5. обрання та припинення повноважень Голови правління Асоціації та його заступника;

5.5.6. обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Асоціації;

5.5.7. прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, створення ліквідаційної комісії, а також прийняття рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до цього Статуту;

5.5.8. затвердження бюджетів Асоціації та їх виконання.

5.5.9. заслуховування та затвердження звітів Голови правління, Правління, Ревізійної комісії та редколегії;

5.5.10. розгляду та прийняття остаточного рішення за повторними скаргами членів Асоціації на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Асоціації, у задоволенні яких відмовлено Головою правління або Правлінням Асоціації;

5.5.11. створення та ліквідації юридичних осіб (товариств, підприємств), а також тимчасових наукових, освітніх, творчих та інших колективів для здійснення Статутної діяльності;

5.5.12. прийняття рішення про заняття підприємницькою діяльністю безпосередньо Асоціацією;

5.5.13. реалізації права власності на кошти та інше майно Асоціації;

5.5.14. вирішення будь-яких інших питань.

5.6. Рішення про скликання і проведення Конгресу Асоціації приймає виключно Правління ГО «АДОУ» (надалі Правління, Правління Асоціації), незалежно від того, яким органом ініційовано проведення Конгресу Асоціації. В протоколі Правління Асоціації зазначається, хто ініціатор скликання чергового або позачергового Конгресу Асоціації, уповноважується особа з числа членів Правління, що відповідатиме за персональне повідомлення членів Асоціації про дату та Порядок денний Конгресу, а також встановлюється норма представництва та порядок виборів делегатів на Конгрес Асоціації.

5.7. Позачерговий Конгрес Асоціації може скликатися у разі необхідності на вимогу членів Асоціації, якщо вони складають не менше 30 (тридцяти) % всіх членів Асоціації або на вимогу Голови правління, Правління або Ревізійної комісії Асоціації.

5.8. Про скликання Конгресу Асоціації оголошується не пізніше, ніж за шість місяців до дати його проведення.

5.9. Виконавчим органом Асоціації є Правління Асоціації, яке реалізує тактичні завдання Асоціації, визначені Конгресом Асоціації.

5.10. Правління Асоціації обирається Конгресом Асоціації, за поданням Голови Правління, терміном на чотири роки та складається з 7 осіб. Правління Асоціації працює в постійному режимі .

5.11. Як виконавчий орган Правління Асоціації здійснює управління Асоціацією та її програмами, формує поточні плани і завдання Асоціації, веде переговори, приймає відповідні рішення щодо тактичних дій, забезпечує ефективну політику Асоціації та вирішення її поточних завдань.

5.12. До складу Правління Асоціації входять Голова правління ГО «АДОУ» (надалі Голова правління, Голова правління Асоціації) та його заступник. Голова правління Асоціації обирається на посаду за рішенням Конгресу Асоціації з числа членів Асоціації строком на чотири роки з правом переобрання та підзвітний тільки Конгресу Асоціації. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Конгресу Асоціації. Діяльність Голови правління регламентується окремим Положенням і затверджується Конгресом Асоціації. Правління Асоціації за поданням Голови правління обирає заступника Голови правління ГО «АДОУ» (надалі заступник Голови правління, заступник Голови правління Асоціації) з числа членів Правління Асоціації. Заступник Голови правління очолює Асоціацію та Правління. У разі відсутності Голови правління, за особистим дорученням, виконує його обов’язки Заступник Голови.

5.13. До повноважень Правління Асоціації належать:

5.13.1. забезпечення виконання Статутних завдань, затвердження планів, програм та принципів діяльності, які випливають із завдань Асоціації;

5.13.2. пропагування мети та завдань Асоціації, інформування громадськості про її діяльність;

5.13.3. прийняття рішень, обов’язкових для виконання членами та працівниками Асоціації;

5.13.4. призначення на посаду та звільнення з посади керівників створених Конгресом Асоціації юридичних осіб (товариств, підприємств), затвердження складу тимчасових наукових, освітніх, творчих колективів. У необхідних випадках затвердження документів, що регламентують діяльність таких юридичних осіб та тимчасових наукових, освітніх, творчих колективів;

5.13.5. створення виконавчих, робочих, консультативно-дорадчих органів Асоціації, а також інших органів, необхідних для забезпечення діяльності Асоціації;

5.13.6. прийняття рішення про заснування засобів масової інформації, займання видавничою діяльністю, а також формат власного сайту, представлення Асоціації в соціальних мережах та інше;

5.13.7. формування та внесення на розгляд Конгресу Асоціації пропозиції з основних напрямів діяльності Асоціації;

5.13.8. сприяння розширення джерел фінансування;

5.13.9.прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів, координація їх діяльності;

5.13.10. затвердження Положення про відокремлений підрозділ, затвердження або внесення змін до Положення про відокремлений підрозділ;

5.13.11. затвердження кандидатур керівників відокремлених підрозділів;

5.13.12. прийняття рішень щодо участі Асоціації в інших організаціях;

5.13.13. прийняття рішень про прийняття членів Асоціації та припинення їх членства в Асоціації, делегування права прийняття членів Асоціації відокремленим підрозділам, розгляд скарг на рішення керівних органів відокремлених підрозділів про припинення членства в Асоціації;

5.13.14. затвердження Положення про членство в Асоціації;

5.13.15. затвердження Положення про Почесне членство в Асоціації;

5.13.16. затвердження розміру вступних і поточних членських внесків членів Асоціації та порядок і строки їх внесення;

5.13.17. складання щорічних бюджетів Асоціації, змін до них, звітування перед Конгресом Асоціації про їх виконання;

5.13.18. затвердження штатного розпису Асоціації за поданням Голови правління;

5.13.19. ініціювання пропозицій до Конгресу Асоціації щодо внесення змін до персонального складу Правління;

5.13.20. затвердження ескізу круглої печатки з своїм найменуванням, штампів, бланків, символіки та інших реквізитів Асоціації;

5.13.21. затвердження Положень, що регламентують роботу та оплату праці працівників Асоціації;

5.13.22. здійснення функцій щодо управління (володіння та користування) коштами та іншим майном Асоціації; визначення порядку і повноважень щодо володіння та користування коштами та іншим майном створеними Асоціацією, юридичними особами (товариствами, підприємствами) та тимчасовими науковими, освітніми та творчими колективами;

5.13.23. розгляд повторних скарг членів Асоціації на рішення, дію або бездіяльність керівних органів та посадових осіб Асоціації, у задоволенні яких відмовлено Головою правління;

5.13.24. виконання інших повноважень, делегованих йому Конгресом Асоціації, прийняття інших рішень стосовно діяльності Асоціації, що не входять до виключної компетенції Конгресу Асоціації.

5.14. Основною організаційною формою діяльності Правління Асоціації є засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць, і скликаються Головою правління або за його дорученням заступником Голови правління. Засідання Правління Асоціації також може бути скликане за ініціативою не менш як половини його членів. Засідання Правління Асоціації є правомочним за умови присутності на ньому не менше 2/3 членів Правління Асоціації.

5.15. Засідання Правління Асоціації веде Голова правління або його заступник. Рішення Правління Асоціації приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Якщо голоси членів Правління Асоціації розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні. На засіданні Правління Асоціації ведеться протокол. Рішення (Протоколи) засідань Правління підписують Голова правління та секретар Правління. Прийняття рішень Правлінням Асоціації у виняткових випадках може здійснюватися без проведення засідання шляхом опитування, у тому числі за допомогою засобів зв’язку, з оформленням протягом 5 робочих днів відповідного протоколу, який повинен містити підписи опитаних членів Правління Асоціація.

5.16. Правління звітує перед Конгресом Асоціації про результати своєї діяльності, прийняті рішення та здійснення Статутних завдань. Зазначений звіт Конгресу Асоціації подає Голова правління або за його дорученням заступник Голови правління Асоціації.

5.17. Правління Асоціації має виключне право тлумачення цього Статуту;

5.18. Голова правління Асоціації має сукупність невід’ємних прав та обов’язків:

5.18.1. здійснює особисте поточне керівництво діяльністю Асоціацією;

5.18.2. забезпечує незалежність Асоціації, права і свободи його членів, є гарантом дотримання цього Статуту і чинного законодавства України;

5.18.3. без довіреності представляє Асоціацію у вищих державних органах України та інших країн, судах всіх рівнів та спеціалізації, державних та недержавних установах, громадських об’єднаннях, перед всіма третіми особами, подає необхідні заяви, скарги, клопотання тощо;

5.18.4. забезпечує виконання Статутних завдань Асоціації, рішень Конгресу Асоціації, Правління Асоціації, робить заяви від імені Асоціації;

5.18.5. очолює Правління Асоціації, скликає засідання Правління, організує підготовку Конгресу Асоціації та головує на ньому;

5.18.6. підписує рахунки, банківські документи, заяви, офіційні листи, декларації тощо, має право підпису фінансових та будь-яких документів Асоціації;

5.18.7. укладає від імені Асоціації угоди, контракти, договори, здійснює інші правочини, видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах;

5.18.8. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для всіх членів та працівників Асоціації;

5.18.9. подає на розгляд Правління Асоціації структуру та штатний розпис Асоціації, контролює діяльність Правління Асоціації;

5.18.10. виконує інші повноваження, делеговані Конгресом Асоціації.

5.19. Діяльність Голови правління регламентується Положенням про Голову правління Асоціації, яке затверджується Конгресом Асоціації.

5.20. За відсутності Голови правління його обов’язки виконує Заступник Голови правління Асоціації.

5.21. Виконавчий директор ГО «АДОУ» (надалі Виконавчий директор, Виконавчий директор Асоціації) приймається та звільняється з посади Головою правління Асоціації. Виконавчий директор підзвітний виключно Голові правління Асоціації. Виконавчий директор за розпорядженнями Голови правління Асоціації керує поточною діяльністю Асоціації. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк його дії, права, обов’язки і відповідальність Виконавчого директора Асоціації, умови його матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання договору, інші умови за погодженням сторін. З Виконавчим директором Асоціації може бути достроково припинено трудовий договір на підставах, передбачених трудовим договором (контрактом) та/або даним Статутом, відповідно до законодавства України.

5.22. З метою сприяння здійснення контролю за фінансовою діяльністю Конгресом Асоціації із числа членів Асоціації обирається Ревізійна комісія ГО «АДОУ» (надалі Ревізійна комісія, Ревізійна комісія Асоціації) строком на чотири роки шляхом відкритого голосування. Персональний склад Ревізійної комісії Асоціації визначається Конгресом у складі Голови та 2-ох членів на визначений строк. Членами Ревізійної комісії Асоціації не можуть бути Голова та члени Правління Асоціації, а також матеріально відповідальні працівники Асоціації у тому числі Головний бухгалтер Асоціації. Положення про Ревізійну комісію Асоціації приймається самою Ревізійною комісією та затверджується Конгресом Асоціації.

5.23. Ревізійна комісія Асоціації здійснює постійний контроль за діяльністю Асоціації і її звітністю, подає Конгресу Асоціації акти результатів перевірок.

5.24. Ревізійна комісія Асоціації:

5.24.1. здійснює контроль за дотриманням порядку обліку, надходження та витрат коштів Асоціації, використанням майна Асоціації;

5.24.2. контролює фінансово-господарську діяльність Асоціації;

5.24.3. звітує перед Конгресом Асоціації про свою діяльність;

5.24.4. вносить пропозиції іншим керівним органам Асоціації відповідно до своїх повноважень.

5.25. Ревізійна комісія за дорученням Конгресу Асоціації або Правління Асоціації здійснює перевірки діяльності органів і посадових осіб Асоціації щодо використання коштів та майна Асоціації.

5.26. Ревізійна комісія самостійно приймає рішення й організовує свою роботу. Засідання Ревізійної комісії Асоціації є чинним, якщо в ньому беруть участь усі її члени. Головує на засіданні Ревізійної комісії її Голова.

5.27. При здійснені своїх повноважень Ревізійна комісія Асоціації вправі вимагати від членів Асоціації, посадових осіб Асоціації або керівних органів Асоціації подання необхідних документів, матеріалів, особистих усних чи письмових пояснень. У разі виявлення зловживань або при виникненні загрози суттєвим інтересам Асоціації Ревізійна комісія має право ініціювати скликання позачергового Конгресу Асоціації.

5.28. Рішення Ревізійної комісії Асоціації приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні її членів шляхом відкритого голосування. У разі рівності голосів членів Ревізійної комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

5.29. Компетенція Ревізійної комісії Асоціації визначається цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Асоціації, яке затверджується Конгресом Асоціації.

5.30. Усі керівні органи Асоціації мають у 30 денний термін надавати письмово або електронною поштою відповіді на запити членів Ревізійної комісії Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації Статутних завдань. Керівні органи Асоціації мають забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.

5.31. Для здійснення перевірок Ревізійна комісія Асоціації може залучати фахівців та незалежних аудиторів (аудиторську компанію) на умовах оплати відповідних послуг.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації можуть бути оскаржені членом (членами) Асоціації.

6.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Правління можуть бути подані до Правління Асоціації або винесені на розгляд Конгресу Асоціації.

6.3. Правління Асоціації на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.

6.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Конгресу Асоціації, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.

6.5. У разі не згоди із рішенням Правління Асоціації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління вони можуть бути оскаржені до Конгресу Асоціації.

6.6. На найближчому Конгресі Асоціації зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

7. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ.
7.1. У відповідності з метою та завданнями своєї діяльності Асоціація має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у судах.

7.2. Асоціація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє Статутній діяльності.

7.3. Асоціація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або інших речових правах, правочини, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Кошти і майно Асоціації використовуються для реалізації Статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Асоціації.

7.4. Асоціація відкриває рахунки в установах банків у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.5. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним йому майном.

7.6. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, а Асоціація у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

7.7. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями його членів, а члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

7.8. Асоціація для виконання своєї Статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке:

7.8.1. передане Асоціації його членами або державою;

7.8.2. набуте як членські внески;

7.8.3. пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями України та інших держав;

7.8.4. набуте в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств);

7.8.5. придбано за рахунок власних коштів;

7.8.6. тимчасово надано у користування (крім розпорядження);

7.8.7. набуто як пасивні доходи;

7.8.8. набуто як благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (у тому числі благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

7.8.9. набуто як гуманітарна та благодійна допомога, а також фінансова безповоротна допомога, спонсорська допомога та технічна допомога.

7.9. Усі доходи, отримані Асоціацією, використовуються виключно для фінансування видатків, на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

7.10. Усі доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників Асоціації (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Асоціації та інших пов’язаних з ними осіб.

7.11. Асоціація самостійно розпоряджається своїми майном та коштами.

7.12. Основними напрямками використання коштів є:

7.12.1. забезпечення виконання Статутних завдань Асоціації, у тому числі цільове фінансування окремих програм, зокрема наукових, освітніх заходів, семінарів, науково-практичних конференцій та інших заходів;

7.12.2. оплата праці штатних працівників Асоціації і фахівців, які залучаються для виконання роботи за відповідними угодами, та відрахування на соціальні заходи, у тому числі витрати на відрядження, транспорт, поштові, телеграфні, телефонні послуги та інше, в межах чинного законодавства ;

7.12.3. видатки на утримання Асоціації, у тому числі витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;

7.12.4. видатки на пайову участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Асоціації;

7.12.5. інші видатки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.13. Асоціація, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність; сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до Закону; ведуть архів, а також несуть інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

7.14. Асоціація має право одержувати відповідно до закону фінансову допомогу за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.

7.15. Правління Асоціації не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення Статутної діяльності та про напрями їх використання відповідно до чинного законодавства України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ.
8.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Конгресом Асоціації за пропозицією Правління Асоціації або членів Асоціації.

8.2. Зміни і доповнення до цього Статуту, нова редакція Статуту Асоціації підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації у випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.2. Рішення про саморозпуск Асоціації приймається Конгресом Асоціації. Одночасно Конгрес Асоціації створює Ліквідаційну комісію або доручає Правлінню Асоціації здійснювати повноваження Ліквідаційної комісії для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його ліквідації відповідно до цього Статуту.

9.3. Активи Асоціації за рішенням Конгресу Асоціації передаються одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету в разі припинення діяльності Асоціації (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

9.4. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конгресу Асоціації про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Вступ Асоціації до складу громадської спілки не є реорганізацією Асоціації і не має наслідком припинення його діяльності.

9.5. Припинення діяльності Асоціації має наслідком припинення його як юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.6. Асоціація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.